Recent Submissions

 • Распределенная информационная система научно-исследовательского института Академгородка города Алматы 

  ТЕМИРБЕКОВ, Н.М.; ТЕМИРБЕКОВ, А.Н.; БАЙГЕРЕЕВ, Д.Р.; ОМИРЖАНОВА, Б.Б.; ЖАКСЫЛЫКОВА, Ж.Р. (2020)
 • Ботаника 

  Дүрмекбаева, Ш.Н. (Кокшетау, 2003)
  Оқу лабораториясында өсімдіктер клеткасының құрылысын оқып- үйренуде жарық микроскопы қолданылады. Микроскоппен жұмыс істеу студенттердің теориялық терең білімімен қатар, дағдыларын, икемділігін жəне препараттарды дұрыс ...
 • Электр техника бойынша бақылау материалдары 

  Ярочкина, Г. В. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы техникалық мамандықтар үшін жалпы кәсіби циклдің пәндері бойынша оқу-әдістемелік жи-нақтың бөлігі болып табылады. Оқутышының студенттер біліміне бақылау жүргізу мақсатында, сонымен бірге олардың өзіндік ...
 • Электр техника: жұмыс дәптері 

  Ярочкина, Г. В. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы техникалық бейіндегі кәсіптік мамандықты игеру үшін «Электротехника» жалпы кәсіби пән ретінде дайындалған. Жұмыс дәптері электроника негіздерімен қоса, электротехника курсы тақырыптары бойынша студенттердің ...
 • Ғимараттар мен құрылыстарды қайта құру және техникалық тұрғыдан қалпына келтіру 

  Юдина, А.Ф. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы орта кәсіптік білім берудің федералды мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес «Ғимараттар мен құрылыстарды салу және пайдалану» мамандығы бойынша КМ.04 «Құрылыс нысандарын пайдалану және қайта құру кезінде ...
 • Электрлік және электрондық өлшеулер есептер, сұрақтар, жаттығулар 

  Хрусталева, З.А.; Парфенов, С. В. (М. : «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы «Электроника, радиотехника және байланыс жүйелері» мамандығының топтары үшін «Электрорадио өлшеулер» жалпы кәсіби пәнін оқытуда қолданылуы мүмкін. Аспаптардың беткі жағының суреті бойынша оның негізгі метрологиялық ...
 • Қолданбалы бағдарламалық пакеттер 

  Фуфаев, Э.В.; Фуфаева, Л.И. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2014)
  Оқу құралы ПМ.02. кəсіби модулін меңгеру кезінде қолданылуы мүмкін. «Қолданбалы информатика (салалар бойынша)» мамандығы бойынша салалық бағдарламалық қамтамасыз етуді əзірлеу, меңгеру жəне дағдылану Қолданбалы бағдарлама ...
 • Технология конструкционных материалов и термообработка 

  Пименов, В.Б. (Костанай: КГУ им. А.Байтурсынова, 2012)
  Данное учебное пособие предназначено для изучения дисциплины «Технология конструкционных материалов и термообработка». Предназначено для помощи студентам в освоении данной дисциплины «Технология конструкционных мат ...
 • Өнеркәсіптік жабдықты монтаждау мен жөндеуді ұйымдастыру және жүргізу 

  Схиртладзе, А.Г.; Феофанов, А.Н.; Митрофанов, В.Г. («Академия» баспа орталығы, 2016)
  Монтаждауды ұйымдастырудың, оны жүзеге асырудың, заманауи мекемелердегі өнеркәсіптік жабдықтарды технологиялық қызмет көрсету мен жөндеудің негізгі аспектілері қарастырылған. 1-бөлімде машиналар, олардың бөлшектері мен ...
 • Туризм менеджменті 

  Сұрағанова, С.К.; Сабатаева, О.Б. (Алматы, 2012)
  Бұл оқулықта туризм менеджмнтінің негізгі мәселелері, атқарымдары, қағидалары, мақсаттатры мен әдістері қарастырылады. Нарық жағдайындағы туристік индустрияны басқару үлгісі және менеджментінің негізгі функциялары: жоспарлау, ...
 • Электрлік және электрмеханикалық жабдық: Жалпы өнеркәсіптік механизмдер мен тұрмыстық техника 

  Соколова, Е.М. (М .: «Академия» баспа орталығы, 2015)
  Электрлік және электрмеханикалық жабдықтарға қызмет көрсету, пайдалану және жөндеумен айналысатын мамандар механикалық жабдықтармен, технологиямен жақсы таныс болып, қандай да бір механизм жұмысының электрлік сызбасын ...
 • Техникалық механика бойынша мәселелерді жинау 

  Сетков, В.И. (М .: «Академия» баспа орталығы, 2014)
  Әр тапсырмада қысқаша әдіснамалық нұсқаулармен проблемаларды шешудің сипаттамасы, шешімнің мысалдары келтірілген. Өтінімдерде қажетті анықтамалық материалдар бар.
 • Электрматериалтану негіздері 

  Скопцова, Н.И. (М: Академия орталығы, 2016)
  Оқулық орта білім берудің Федералдық мемлекеттік білім беру стандарты бойынша «Радиоэлектрондық жабдықтар мен аспаптарды орнату» мамандығы негізінде жазылды. «Электр материалтану негіздері» оқулығында зертханалық және ...
 • Алгоритмдеу жəне бағдарламалау негіздері. Практикум 

  Семакин, И.Г. (Москва "Академия" Баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы "Алгоритмдеу жəне бағдарламалау негіздері"кітабымен бірлескен ОӘК-нің екінші бөлігі болып табылады. Практикум бағдарламалау əдістемесінің, сондай-ақ объектілі-бағдарлы жəне визуалды программалаудың барлық ...
 • Свободное программное обеспечение. Операционная система Linux 

  Искакова, А.М. (Костанай, 2012)
  В учебное пособие «Свободное программное обеспечение. Операционная система Linux» включены все темы согласно типовой программе дисциплины. Предназначено для студентов, обучающихся по специальности ВТиПО
 • PowerPoint бағдарламасында презентацияларды құру 

  Свиридова, М.Ю. (М: Академия орталығы, 2010)
  Оқу құралында PowerPoint бағдарламасында презентацияны құру, ашу және сақтау сияқты жұмыстарының негізгі тәсілдері сипатталған. Презентацияның дыбыстық дизайны және оны орау туралы ақпарат берілген. Орта кәсіби білім ...
 • Финансовый менеджмент 

  Сапарова, Б. (Экономика, 2008)
  Издание учебного пособия «Финансовый менеджмент» ставит цель подробного изложения основных концепций и теорий развития финансового менеджмента, стратегии, тактики и практики финансового менеджмента, международного финансового ...
 • Электр техника бойынша зертханалық-тәжірибелік жұмыстарға арналған жұмыс дәптері 

  Прошин, В.М. (М. : «Академия» баспа орталығы, 2016)
  Оқу құралы техникалық бағдар мамандығы үшін жалпы кәсіби цикл пәндері бойынша оқу- әдістемелік жиынтығының бөлігі болып табылады. Жалпы электротехниканың негізгі бөлімдерін қамтитын 20 зертханалық-тәжірибелік жұмыстар ...
 • Орташа күрделі және күрделі кешендік қондырғыларды, радиоэлектрондық құралдардың құрылғыларын, сымды байланыс жабдығын, импульстік және компьютерлік қондырғылардың элементтерін монтаждау және құрастыруды орындау. Жаттығу сабағы 

  Петров, В. П. (М.: «Академия» баспа орталығы, 2015)
  Кітапта радиоэлектрондық құрылғылар жинау және құрастыру саласындағы кәсібилікті үйрету және меңгерудің негізгі мәселелері бойынша тәжірибелік және зертханалық жұмыстар ұсынылды. Негізінен, оқушыларға электронды жабдықта ...
 • Инженерлік графика 

  Муравьев, С.Н.; Пуйческу, Ф.И.; Чванова, Н.А. (М. : «Академия» баспа орталығы, 2017)
  «Мехатроника және мобильді роботты техника (салалар бойынша)», «Өнеркәсіптік жабдықтарды монтаждау, техникалық қамтамасыз ету және жөндеу (салалар бойынша)», «Технологиялық үрдістер мен өндірісті автоматтандыру құралдарымен ...

View more