Now showing items 1-20 of 405

  • Кулинарлық бұйымдар мен тағам рецептурасы жинағы 

   Харченко, Н.Э. («Академия» баспа орталығы, 2017)
   Бұл кітап Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі және «Кәсіпқор» холдингі» КЕАҚ арасында жасалған шартқа сәйкес «ТжКБ жүйесі үшін шетел әдебиетін сатып алуды және аударуды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» ...
  • «Аспаз» мамандығы бойынша өнеркəсіптік білім беру: жұмыс дəптері 

   Чуканова, Н.В. («Академия»баспа орталығы, 2016)
   Бұл кітап Қазақстан Республикасының Білім жəне ғылым министрлігі жəне «Кəсіпқор» холдингі» КЕАҚ арасында жасалған шартқа сəйкес «ТжКБ жүйесі үшін шетел əдебиетін сатып алуды жəне аударуды ұйымдастыру жөніндегі қызметтер» ...
  • Мехатроника: Машина жасау және электротехникадағы электрондық басқару жүйелері. 

   Уильям, Б. (Алматы, 2017)
   Бұл оқулықтың мақсаты – кері байланысты басқару теориясының құрылымын көрсету мен мәтін бойынша алға басқан сайын қызықты жаңалықтардың және мәселелерді талқылаудың дәйектілігін қамтамасыз ету. Басылымның жетістігі оның ...
  • Программное обеспечение для работы в Internet 

   Бобцов, А.А., А.В., М.С. Лямин, Чежин (Санкт-Петербургский государственный институт точной механики и оптики, 2002)
   Учебно-методическое пособие предназначено для использования в дистанционном курсе "Информатика" по ряду специальностей и направлений подготовки студентов университета, а также для поддержки курсов повышения квалификации ...
  • Электр және электроника негіздері мен технологиясы 

   Бёрд, Дж. (ҚР жоғары оқу орындарының қауымдастығы, 2013)
   Оқулықтың бұл төртінші басылымында теориядан гөрі мысалдар мен есептер көп келтірілген. Оқулықта электротехниканың негізгі заңдары баяндалған. Электрлік өлшеу аспаптарының реостаттар мен транзисторлардың тұрақты және ...
  • Адам анатомиясы. Атлас. 3-том 

   Әубәкіров, Ә.Б. (Астана. Фолиант, 2010)
   Атластың үшінші томы жүрек, қан тамырлар және лимфа тарауларын қамтиды. Атластың мәтіні Ресей Федерациясының морфологтар Ассоциациясының рұқсатымен (2004) Р.Д. Синельников (1989) атласынан алынган кейбір суреттермен және ...
  • Адам анатомиясы. Атлас. 1-том 

   Жұмабаев, Ү.Ж. (Астана. Фолиант, 2005)
   Атласта адамның дене құрылысы жайлы мәліметтермен қатар оның тірек-қимыл жүйесі туралы көптеген түрлі-түсті суреттер берілген. Мұндагы қолданылған латын және казак тіліндегі анатомиялық атау-терминдер “Ұлттық анатомиялық ...
  • Адам физиологиясы 

   Сәтпаева, Х.Қ. (Алматы, 2005)
   ЖОО медициналық және биологиялық факультеттерінің студенттері мен ғылыми қызметкерлеріне арналған.
  • Адам анатомиясы 2 том 

   Рақышев, Алшынбай (Алматы, 2004)
   Медициналық жоғары оқу орындарының, сонымен бірге биология пәні оқытылатын оқу орындарының студенттеріне арналған
  • Адам анатомиясы 1 том 

   Рақышев, Алшынбай (Алматы, 2004)
   Медициналық жоғары оқу орындарының, сонымен бірге биология пәні оқытылатын оқу орындарының студенттеріне арналған
  • Адам және жануарлар физиологиясы пәнінен әшекейлендірілген. Оқу құралы 

   Торманов, Н. (КазНУ, 2015)
   Оқу құралы заманауи білім беру талабына сай, оқытудың көрнекті әдісін белсенді қолдана отырып студенттерге дәріс беруге арналған. Оқу құралын дайындаудың басты ұстанымы әрбір тараулар бойынша қысқаша теориялық мазмұнын ...
  • Физиология органов речи 

   Презентация (2019)
   27 слайдов. Материал изложен в лаконичной форме. Может быть использован не-специалистами. Общая характеристика речевого акта Основная функция дыхания. Типы дыхания. Емкость легких. Речевое дыхание. Основное назначение ...
  • Возрастная анатомия и физиология 

   Прищепа, И.М. (Минск : Новое знание, 2006)
   ISBN 985-475-197-Х. Подробно рассмотрены основные разделы курса «Возрастная анатомия и физиология». Особое внимание уделено вопросам становления и развития физиологических функций организма на каждом возрастном этапе. ...
  • Физиология дыхания. Основы 

   Уэст, Дж. (М.: Мир, 1988)
   Джон Б. Уэст - крупнейший специалист в области физиологии дыхания - широко известен как основоположник современной теории о роли вентиляции легких и легочного кровотока в формировании адекватного газообмена организма ...
  • Занимательная физиология 

   Никольский, А. (М., Книжный Клуб Книговек, 2010)
   В книге профессора Александра Никольского (1858—1942) в популярной форме рассказывается об устройстве организма, о важнейших жизненных функциях и особенностях работы отдельных органов. Книга насыщена наглядными примерами, ...
  • Физиология почек 

   Вандер, А. (СПб: Питер, 2000)
   Перевод американского пособия по физиологии почек. Книга содержит более 70 схем и рисунков, а также подборку тестов для самоподготовки. Представлены сведения не только по физиологии, но и по морфологии, биохимии и биофизике почек.
  • Анатомия и физиология человека (с возрастными особенностями детского организма) 

   Сапин, М.Р. (Академия, 2002)
   В пособии изложены основные сведения по анатомии и физиологии человека с позиций современной медицинской науки. Особо выделены возрастные изменения, происходящие в организме ребенка. Книга написана в доступной форме. Тексты ...
  • Анатомия и физиология человека 

   Федюкович, Н.И. (Ростов н/Д: Феникс, 2003)
   Освещены вопросы нормальной анатомии и физиологии человека с учетом современных достижений биологической и медицинской науки. Рассмотрены предмет, задачи и значение курса анатомии и физиологии человека, дан краткий ...
  • Анатомия и физиология человека с основами общей патологии 

   Швырев, А.А. (Ростов н/Д: Феникс, 2004)
   В учебном пособии приведены современные представления о строении и функциональном значении органов и систем тела человека в норме. Дана краткая характеристика важнейших патологических процессом, протекающих в организме ...
  • Физиология человека. Том 1 

   Покровский, В.М.; Коротько, Г.Ф. (Москва. – «Медицина»., 1997)
   В первом томе учебника с учетом последних достижений в области нормальной физиологии изложены краткая история, предмет и методы физиологических исследований, а также физиология возбудимых тканей, механизмы регуляции ...