Assel Beketayeva КазНУ имени аль-Фараби
Assel Kulyntayeva Zhetysu University
Ayagoz Kankenova ЕНУ имени Л.Н.Гумилева
Azamat Assubay Казахский национальный университет имени Аль-Фараби
Bahadurkhan Abdimanapov Казахский национальный педагогический университет имени Абая
Bakhyt Buribaev Al-Farabi Kazakh National University
Bakhytbek Koshanov казахский национальный университет имени аль-фараби
Bakhytty Koshkarova ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Batyrkhan Omarov Al-Farabi Kazakh National University
Batyrkhan Omarov әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті, И.о доцента
Bekzat Orynbasar Institute of Mathematics and Mathematical Modeling
Berikbol Torebek Institute of Mathematics and Mathematical Modeling
Danna Akhmanova Карагандинский университет имени академика Е.А. Букетова
Darkhan Dogalakov Казахский Национальный Университет имени Аль-Фараби
DAUREN MATIN ЕВРАЗИЙСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ Л.Н. ГУМИЛЕВА
Dauren Zhakebayev Казахский Национальный университет имени аль-Фараби
Dinara Azamatova -
Dinara Bazargaliyeva KazNU named after Al-Farabi
Dinara Tamabay КазНУ имени аль-Фараби
Dinara Turalina КазНУ имени Аль-Фараби
Dinara Zhanuzakova КазНУ им. аль-Фараби
Dinara Zhussupova L. N. Gumilyov Eurasian National University
Dossan Baigereyev Sarsen Amanzholov East Kazakhstan University
Durvudkhan Suragan Nazarbayev University
Erlan Nursultanov Казахстанский филиал МГУ имени М.В. Ломоносова
Erlan Nursultanov Moskovskij gosudarstvennyj universitet imeni M V Lomonosova, Kazakhstan branch
Erlan Nursultanov МГУ Казахстанский филиал; ЕНУ им. Л.Н. Гумилева
Erlan Nursultanov Казахстанский филиал МГУ
Gabdolla Akishev M.V.~Lomonosov Moscow State University, Kazakhstan Branch
Galitdin Bakanov Международный казахско-турецкий университет им. Х.А. Ясави