Zhansaya Aitkhozha КазНУ имени Аль-Фараби Kazakhstan
Zharasbek Baishemirov Abai Kazakh National Pedagogical University Kazakhstan
Zheniskul Zhantassova S.Amanzholov East Kazakhstan University Kazakhstan
Zholaman Bektemessov Al-Farabi Kazakh National University Kazakhstan